Skip to main content

https://valuationoffice.blog.gov.uk/2023/08/08/understanding-business-rates/

Understanding business rates

Posted by: , Posted on: - Categories: Business Rates, Valuation

[English] - [Cymraeg]

At the Valuation Office Agency, we value commercial properties so councils can calculate business rates bills.

We carry out our valuations independently and impartially.

Here you can find an overview of how properties are valued and what this means for your business rates. 

Who pays business rates?

Business rates are charged on most non-domestic properties.

Properties like:

 • shops
 • offices
 • pubs
 • warehouses
 • factories
 • holiday rental homes or guest houses
 • beach huts
 • stables.

You’ll probably have to pay business rates if you use a building, part of a building or land for non-domestic purposes.

How is my bill worked out?

Business rates are worked out based on your property’s ‘rateable value’.

We are responsible for calculating the rateable value.

For most valuations we use rental values as the basis. In this method, rateable values are the open market annual rental value a property could have been let for at a certain date.

This means what could be achieved in rent, rather than what is actually being paid.

A property’s rateable value is not the same as its business rates bill. Local councils use the rateable value to calculate the business rates bill.

Business rates bills are worked out when the local council multiplies the rateable value by a ‘multiplier’ then applies any rates relief.

For example, in England, if an individual’s property had a rateable value of £10,000, the council would work out their business rates this way:

£10,000 (rateable value) x 49.9 pence (multiplier) = £4,990 (basic business rates)

In this example, the 2023 to 2024 small business multiplier is 49.9 pence. The multiplier depends on your rateable value.

There are also different multipliers if your property is in Wales or the City of London. The multiplier is set by central government. You can read more about estimating your business rates.

Can I get help with my bill?

Not all business properties pay business rates. You may be able to get business rates relief from your local council to reduce your bill. Reliefs include one for small businesses.

Some reliefs are applied automatically and some you need to apply for. Contact your council to find out more. You should never have to pay anyone to apply for a relief.

How can I find out more?

Set up a business rates valuation account to find out more about how your rateable value has been calculated.

If you want to find out more about what we’ve covered here, watch our webinar on understanding business rates on our YouTube channel.

 

We welcome your comments about this blog below but cannot discuss individual cases. Please do not share any personal information. We will not be able to publish any comments that include personal details. Please direct all queries about individual cases to our contact form.

 


[English] - [Cymraeg]

Deall eich ardrethi busnes

A ydych yn talu ardrethi busnes am y tro cyntaf? Neu’n edrych am gwrs gloywi? Yma, byddwn yn esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am sut y cyfrifwyd eich ardrethi busnes.

Mae ardrethi busnes yn helpu i ariannu gwasanaethau yn eich ardal leol.

Yn Asiantaeth y Swyddfa Brisio, rydym yn prisio eiddo masnachol er mwyn i gynghorau allu cyfrifo biliau ardrethi busnes.

Rydym yn cynnal prisiadau mewn ffordd annibynnol a diduedd.

Yma, gallwch weld trosolwg o sut mae eiddo yn cael ei brisio, a beth mae hyn yn ei olygu i’ch ardrethi busnes chi.

Pwy sy’n talu ardrethi busnes?

Mae bron pob eiddo annomestig yn gorfod talu ardrethi busnes.

Eiddo megis:

 • siopau
 • swyddfeydd
 • tafarndai
 • warysau
 • ffatrïoedd
 • cartrefi gwyliau ar rent neu dai gwesteion
 • cabanau glan môr

Mae’n debygol y bydd yn rhaid i chi dalu ardrethi busnes os ydych yn defnyddio adeilad, neu ran o adeilad neu dir, at ddibenion annomestig.

Sut y cyfrifwyd fy mil?

Cyfrifwyd ardrethi busnes ar sail ‘gwerth ardrethol’ eich eiddo.

Rydym yn gyfrifol am gyfrifo’r gwerth ardrethol.

Mae’r rhan fwyafrif o brisiadau yn seiliedig ar werthoedd rhent. Drwy’r dull hwn, y gwerth ardrethol yw’r gwerth rhent blynyddol gall eiddo fod wedi ei gael ar y farchnad agored ar ddyddiad penodol.

Hynny yw, swm y rhent a all gael ei godi, yn hytrach na’r rhent sy’n cael ei dalu mewn gwirionedd.

Nid yw gwerth ardrethol eiddo yr un peth a’i fil ardrethi busnes. Mae cynghorau lleol yn defnyddio gwerth ardrethol i gyfrifo biliau ardrethi busnes.

I gyfrifo biliau ardrethi busnes, bydd cyngor lleol yn lluosi’r gwerth ardrethol â ‘lluosydd’, ac yn rhoi cyfrif am unrhyw ryddhad.

Er enghraifft, yn Lloegr, os oes gan eiddo werth ardrethol o £10,000, bydd y cyngor yn cyfrifo’r ardrethi busnes fel a ganlyn:

£10,000 (gwerth ardrethol) x 49.9 ceiniog (lluosydd) = £4,990 (ardrethi busnes sylfaenol)

Yn yr enghraifft hon, y lluosydd am fusnesau bach ar gyfer 2023 i 2024 yw 49.9 ceiniog. Mae’r lluosydd yn dibynnu ar eich gwerth ardrethol.

Mae lluosyddion gwahanol hefyd ar waith os yw’ch eiddo yng Nghymru neu yn Ninas Llundain. Y llywodraeth ganolog sy’n pennu’r lluosydd. Gallwch ddarllen ragor am amcangyfrif eich ardrethi busnes.

Alla’ i gael help gyda fy mil?

Nid yw pob eiddo busnes yn talu ardrethi busnes. Efallai y gallwch gael rhyddhad rhag ardrethi busnes gan eich cyngor lleol i ostwng eich bil. Mae rhyddhadau hefyd ar gael i fusnesau bach.

Mae rhai rhyddhadau yn cael eu rhoi ar waith yn awtomatig, ond bydd yn rhaid i chi wneud cais am ryddhadau eraill. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch cyngor. Ni ddylech byth orfod talu rhywun i wneud cais am ryddhad.

Sut allaf ddod o hyd i ragor o wybodaeth?

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae’ch gwerth ardrethol yn cael ei gyfrifo, crëwch gyfrif prisio ardrethi busnes.

Os hoffech ddysgu rhagor am yr hyn sydd wedi cael ei drafod yma, mae gweminarau ynghylch deall ardrethi busnes ar gael ar ein sianel YouTube.

Byddwn yn edrych ar sut i roi gwybod am newidiadau i’ch eiddo yn ein blog nesaf. A’r hyn i’w wneud os ydych o’r farn bod eich gwerth ardrethol yn rhy uchel.

Sharing and comments

Share this page